Zasady naboru na szkolenia specjalistyczne - Zasady naboru na szkolenia - Szkoła Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady naboru na szkolenia

Zasady naboru na szkolenia specjalistyczne

Zasady naboru na szkolenia reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

 
SZKOLENIE ZAWODOWE PODSTAWOWE

Na szkolenie kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do Policji (w tym wykazali się wiedzą m.in. z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawy o Policji) oraz złożyli ślubowanie policyjne, a także odbyli w jednostkach macierzystych Policji szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i posiadają „Poświadczenie Bezpieczeństwa” upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne”.

Przełożony kieruje policjanta na szkolenie za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol albo szkoły policyjnej.

Szkolenie zawodowe podstawowe realizowane jest na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Policji i prowadzone jest w systemie stacjonarnym.

Szkolenie podstawowe kompleksowo przygotowuje policjanta (teoretycznie i praktycznie) do wykonywania podstawowych zadań służbowych na stanowiskach, na których są wymagane kwalifikacje zawodowe podstawowe.

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Celem doskonalenia zawodowego jest w szczególności nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych policjanta, wymaganych przy wykonywaniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także uzyskanie przez niego dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich.

Na kurs specjalistyczny policjanta kieruje przełożony za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol albo szkoły policyjnej. 

Kursy specjalistyczne realizowane są na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji i prowadzi się je w systemie stacjonarnym.

Metryczka

Data publikacji : 16.03.2007
Data modyfikacji : 30.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Marcianiak
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Smuga
do góry