Zakres działań - Szkoła Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działań

Zakres działań

 

Do zakresu działania szkoły policyjnej należy w szczególności:

 

 1. organizowanie i prowadzenie:

  1. szkoleń zawodowych dla policjantów, od ukończenia których uzależnione jest nabycie kwalifikacji zawodowych podstawowych,

  2. doskonalenia zawodowego dla:

   • policjantów jednostek Policji,

   • policjantów i pracowników szkoły,

  3. szkoleń dla pracowników jednostek Policji,

  4. etapów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji określonych w odrębnych przepisach;

 2. udział w pracach zespołów programowych opracowujących projekty programów szkolenia i programów nauczania oraz w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym wspólnie przez kilka jednostek Policji lub komórek tych jednostek;

 3. opracowywanie propozycji zadań testowych do pakietów egzaminacyjnych tworzonych na potrzeby szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów;

 4. udzielanie, na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Policji, wsparcia jednostkom Policji w realizowaniu ustawowych zadań Policji;

 5. współpraca z jednostkami Policji, innymi służbami państwowymi, krajowymi uczelniami, instytucjami oraz organizacjami naukowymi i oświatowymi, a także organami administracji publicznej w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań;

 6. współdziałanie z zagranicznymi szkołami policyjnymi w zakresie wymiany doświadczeń w działalności dydaktycznej i wychowawczej;

 7. realizowanie zadań służby wspomagającej przez:

  1. zapewnienie pomocy prawnej komendantowi szkoły policyjnej,

  2. wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników szkoły,

  3. wykonywanie działań z obszarów opieki psychologicznej i psychoedukacji oraz psychologii zarządzania zasobami ludzkimi wobec policjantów i pracowników podległych komendantowi szkoły policyjnej oraz słuchaczy, a także z zakresu psychologii policyjnej stosowanej,

  4. prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby procesu dydaktycznego szkoły oraz jednostek Policji, w tym odpłatnie na rzecz innych podmiotów,

  5. realizowanie zadań w zakresie budżetu, rachunkowości oraz związanych z tym czynności, wynikających z przepisów prawa finansowego - stosownie do posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetu państwa,

  6. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej i gospodarowania mieniem w komórkach podległych komendantowi szkoły policyjnej,

  7. zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego, prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowej oraz gospodarki żywnościowej, mieszkaniowej, transportowej i kwatermistrzowskiej, a także w zakresie spraw socjalnych,

  8. organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymywanie systemów łączności i informatyki wykorzystywanych w szkole oraz ich modernizowanie we współpracy z właściwą komórką KGP,

  9. informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach szkoły,

  10. podejmowanie działań związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku Policji w relacjach z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,

  11. gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych szkoły,

  12. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów,

  13. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,

  14. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

  15. wykonywanie zadań koordynatora ratownictwa medycznego szkoły policyjnej.

 

Za zgodą Komendanta Głównego Policji w szkole policyjnej może być prowadzone szkolenie oraz doskonalenie zawodowe innego rodzaju niż wymienione w pkt 1, w tym także odpłatnie, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między komendantem szkoły a podmiotem zlecającym przeprowadzenie szkolenia lub doskonalenia zawodowego.

 

Za zgodą Komendanta Głównego Policji w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym przez szkołę policyjną dla policjantów jednostek Policji mogą uczestniczyć, w tym także odpłatnie, przedstawiciele podmiotów pozapolicyjnych realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między komendantem szkoły a zainteresowanym podmiotem.

 

Opracowane na podstawie Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50 z późn. zm.)

 

Do zadań komórek dydaktyczno-wychowawczych należy:

 

 1. organizowanie i realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego;

 2. udział w tworzeniu koncepcji programowych i projektów programów szkolenia oraz programów nauczania;

 3. udział w tworzeniu bazy dydaktycznej;

 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji i innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych komórek;

 5. wdrażanie nowych form i metod nauczania;

 6. opracowywanie materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych dla słuchaczy, uczestników szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz nauczycieli policyjnych;

 7. kształtowanie postaw słuchaczy ukierunkowanych na przestrzeganie prawa i poszanowanie godności człowieka oraz postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej policjanta;

 8. nadzór nad przestrzeganiem zasad pobytu przez słuchaczy, uczestników szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

 9. udział w postępowaniach kwalifikacyjnych;

 10. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie spraw pozostających we właściwości tych komórek;

 11. realizowanie, pozostających we właściwości tych komórek, zadań szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Szkoły.

 

Do zadań komórek wspomagających działalność dydaktyczno-wychowawczą w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym należy:

 

 1. zapewnianie warunków do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz innych zadań Szkoły jako jednostki organizacyjnej Policji;

 2. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji i innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych komórek;

 3. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie spraw pozostających we właściwości tych komórek;

 4. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych;

 5. prowadzenie gospodarki magazynowej, transportowej, zaopatrzeniowej i komunalnej.

 

 

Opracowane na podstawie Regulaminu Szkoły Policji w Słupsku z dnia 1 grudnia 2009 r. Zmienionego regulaminem z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz regulaminem z dnia 20 września 2011 r.

Metryczka

Data publikacji 19.10.2011
Data modyfikacji 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Korganowska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Smuga Wydział Teleinformatyki
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Węgrzyński
do góry