Ochrona danych osobowych - RODO - Szkoła Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanym dalej „RODO” informuję, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Policji w Słupsku jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku, adres: ul. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk;

2) inspektorem ochrony danych w Szkole Policji w Słupsku jest Pani asp. Anetta Klimczak, asystent Kancelarii Tajnej Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych, tel. 59 8417 418, e-mail: iod.sp@spslupsk.policja.gov.pl;

3) dane osobowe w Szkole Policji w Słupsku są przetwarzane:

a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendancie Szkoły Policji w Słupsku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) z uwagi na fakt, że jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust.1 lit. d RODO;

4) w rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe przetwarzane w Szkole Policji w Słupsku są przechowywane przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa, w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta, na podstawie RODO;

6) osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,

- prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7) przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

8) ograniczenia stosowania RODO:

zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)* ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:

a) prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji  w materiały archiwalne,

b) prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,

c) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* - zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - ogólne rozporządzenie o ochronie (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).


Do pobrania: Wzór formularza Zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 22.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
IOD
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Węgrzyński Wydział Teleinformatyki, Szkoła Policji w Słupsku
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Węgrzyński
do góry