Kierownictwo Szkoły Policji w Słupsku - Kierownictwo - Szkoła Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMENDANT SZKOŁY
inspektor Jacek Gil

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku jako aplikant Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Skarżysku Kamiennej. Od 1995 roku jest związany ze szkolnictwem policyjnym. W latach 1995 - 2005 pracował w Szkole Policji w Słupsku, gdzie pełnił między innymi służbę na stanowiskach: wykładowcy Zakładu Taktyki Kryminalnej, wykładowcy Wydziału Metodyki Szkolenia, a także eksperta Zespołu ds. Badań i Analiz Wydziału Metodyki Szkolenia. W 2004 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia. Następnie w latach 2006 - 2012 sprawował funkcję zastępcy dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji. Z dniem 10 marca 2012 roku przejął obowiązki Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Insp. Jacek Gil jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe pogłębiał także poza granicami kraju, w tym między innymi w Wyższej Szkole Zawodowej Policji Brandenburgii w Basdorf w Republice Federalnej Niemiec, na Uniwersytecie Stanowym stanu Texas (Sam Houston State University) i podczas wizyt w jednostkach policji i FBI w Stanach Zjednoczonych, a także jednostkach policji francuskiej. W latach 2006 - 2009 był członkiem Zarządu Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (MEPA). W latach 2009 - 2012 pełnił funkcję Koordynatora Ratownictwa Medycznego Policji. Był też członkiem wielu zespołów, w tym powoływanych między innymi przez Komendanta Głównego Policji, ministra właściwego w sprawach wewnętrznych, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym za skuteczny model zarządzania i kształtowanie optymalnego systemu szkolenia, został uhonorowany odznaczeniami: Brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem Za Długoletnią Służbę, srebrną odznaką Zasłużony Policjant.

 

 

  

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZKOŁY
WŁAŚCIWY W SPRAWACH DYDAKTYCZNYCH

młodszy inspektor Jolanta Buczyńska-Koc

Mł. insp. Jolanta Buczyńska-Koc pełni służbę od 1 lipca 1992 r. Przez wiele lat związana była pionem kadrowo-szkoleniowym Komendy Stołecznej Policji, gdzie przeszła kolejne szczeble zawodowego awansu od stanowiska referenta do stanowiska Kierownika Sekcji I Wydziału Kadr. 1 maja 2006 r. podjęła służbę na stanowisku eksperta Wydziału Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji. 1 stycznia 2008 r. powierzono jej obowiązki na stanowisku Naczelnika tego Wydziału , a z dniem 1 maja 2008 r. mianowano na to stanowisko. Po reorganizacji Komendy Głównej Policji od 1 czerwca 2010 r. pełniła służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Koordynacji Doboru i Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia KGP. Po likwidacji Biura Kadr i Szkolenia 17 kwietnia 2013 r. podjęła służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP na stanowisku Naczelnika Wydziału Kadr, Szkolenia i Nadzoru (od 9 października 2014 r. Wydział Kadr i Szkolenia CBŚP). Od 23 sierpnia br. pełniła obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału Prezydialnego CBŚP. Od 1 października 2016 r. pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion dydaktyczny.

Mł. insp. Jolanta Buczyńska-Koc jest absolwentką Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku: Ekonomia, specjalność: ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Menedżerskiej SIG w Warszawie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyższe kwalifikacje zawodowe uzyskała w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 2003 r., tam też w 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalność: zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

Odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę oraz brązową i srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant.”

 

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZKOŁY
WŁAŚCIWY W SPRAWACH LOGISTYCZNYCH

młodszy inspektor Elżbieta Kotecka

Mł. insp. Elżbieta Kotecka pełni służbę od 20 listopada 1995 roku. Od początku służby związana jest z pionem wspomagającym działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.
Przez wiele lat realizowała zadania na stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Za konsekwentną realizację zadań w tym obszarze w 2001 roku wyróżniona została Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”. Zdobyte w służbie doświadczenie, posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe stały się podstawą powierzenia podinsp. Elżbiecie Koteckiej 2 listopada 2004 roku obowiązków na stanowisku kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Transportu, a następnie 1 marca 2005 r. mianowania na to stanowisko.
Od 1 lipca 2010 roku - w wyniku zmian organizacyjno-etatowych - kierowana przez nią Sekcja Administracyjno-Gospodarcza stała się samodzielną komórką organizacyjną Szkoły. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Komendant Główny Policji powierzył podinsp. Elżbiecie Koteckiej obowiązki na stanowisku zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion wspomagający.

Mł. insp. Elżbieta Kotecka ukończyła zawodowe studia wyższe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej oraz studia magisterskie na kierunku Ekonomia, specjalność Ekonomika i zarzadzanie przedsiębiorstwami na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyższe kwalifikacje zawodowe uzyskała w 2002 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W 2012 roku wyróżniona została brązową odznaką „Zasłużony Policjant”, a w 2017 - złotym medalem za długoletnia służbę w Policji.

 

 

 

 

 

 

 


 

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 16.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kozłowski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Węgrzyński
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Węgrzyński
do góry