Kierownictwo Szkoły Policji w Słupsku - Kierownictwo - Szkoła Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMENDANT SZKOŁY
inspektor Jacek Gil

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku jako aplikant Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Skarżysku Kamiennej. Od 1995 roku jest związany ze szkolnictwem policyjnym. W latach 1995 - 2005 pracował w Szkole Policji w Słupsku, gdzie pełnił między innymi służbę na stanowiskach: wykładowcy Zakładu Taktyki Kryminalnej, wykładowcy Wydziału Metodyki Szkolenia, a także eksperta Zespołu ds. Badań i Analiz Wydziału Metodyki Szkolenia. W 2004 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia. Następnie w latach 2006 - 2012 sprawował funkcję zastępcy dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji. Z dniem 10 marca 2012 roku przejął obowiązki Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Insp. Jacek Gil jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe pogłębiał także poza granicami kraju, w tym między innymi w Wyższej Szkole Zawodowej Policji Brandenburgii w Basdorf w Republice Federalnej Niemiec, na Uniwersytecie Stanowym stanu Texas (Sam Houston State University) i podczas wizyt w jednostkach policji i FBI w Stanach Zjednoczonych, a także jednostkach policji francuskiej. W latach 2006 - 2009 był członkiem Zarządu Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (MEPA). W latach 2009 - 2012 pełnił funkcję Koordynatora Ratownictwa Medycznego Policji. Był też członkiem wielu zespołów, w tym powoływanych między innymi przez Komendanta Głównego Policji, ministra właściwego w sprawach wewnętrznych, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym za skuteczny model zarządzania i kształtowanie optymalnego systemu szkolenia, został uhonorowany odznaczeniami: Brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem Za Długoletnią Służbę, srebrną odznaką Zasłużony Policjant.

 

 

  

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZKOŁY
WŁAŚCIWY W SPRAWACH DYDAKTYCZNYCH

młodszy inspektor Jolanta Buczyńska-Koc
 

Mł. insp. Jolanta Buczyńska-Koc pełni służbę od 1 lipca 1992 r. Przez wiele lat związana była pionem kadrowo-szkoleniowym Komendy Stołecznej Policji, gdzie przeszła kolejne szczeble zawodowego awansu od stanowiska referenta do stanowiska Kierownika Sekcji I Wydziału Kadr. 1 maja 2006 r. podjęła służbę na stanowisku eksperta Wydziału Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji. 1 stycznia 2008 r. powierzono jej obowiązki na stanowisku Naczelnika tego Wydziału , a z dniem 1 maja 2008 r. mianowano na to stanowisko. Po reorganizacji Komendy Głównej Policji od 1 czerwca 2010 r. pełniła służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Koordynacji Doboru i Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia KGP. Po likwidacji Biura Kadr i Szkolenia 17 kwietnia 2013 r. podjęła służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP na stanowisku Naczelnika Wydziału Kadr, Szkolenia i Nadzoru (od 9 października 2014 r. Wydział Kadr i Szkolenia CBŚP). Od 23 sierpnia br. pełniła obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału Prezydialnego CBŚP. Od 1 października 2016 r. pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion dydaktyczny.

Mł. insp. Jolanta Buczyńska-Koc jest absolwentką Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie, gdzie ukończyła studia licencjackie na kierunku: Ekonomia, specjalność: ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Menedżerskiej SIG w Warszawie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyższe kwalifikacje zawodowe uzyskała w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 2003 r., tam też w 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalność: zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

Odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę oraz brązową i srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant.”

 

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZKOŁY
WŁAŚCIWY W SPRAWACH LOGISTYCZNYCH

pełniący obowiązki
młodszy inspektor Piotr Cekała


Mł. insp. Piotr Cekała służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Następnie w okresie od 1 marca 1997 r. do 30 września 2000 roku pełnił służbę
w pionie prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. W Szkole Policji w Słupsku pełni służbę od 1 października 2000 r. - początkowo na stanowisku szefa kompanii Zakładu Działań Zespołowych Policji, oraz kolejno na stanowiskach wykładowcy Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalnej, eksperta Wydziału Kadr, aż po naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Od 16 lipca 2018 r. Komendant Główny Policji powierzył mł. insp. Piotrowi Cekale pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Mł. insp. Piotr Cekała jest absolwentem Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym na kierunku pedagogika. Jest również absolwentem studiów podyplomowych o kierunku prawo administracyjne i samorządowe na Uniwersytecie Szczecińskim.

Wyższe kwalifikacje zawodowe uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 2002 roku, tam też w 2013 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego, specjalność: zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

Odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę oraz brązową Odznaką „Zasłużony Policjant.”

 

 

 

 

 

 

 


 

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 02.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kozłowski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Węgrzyński
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Węgrzyński
do góry