Dostęp do zasobów archiwalnych - Szkoła Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

Archiwum Szkoły Policji w Słupsku

znajduje się w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Szkoły Policji w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Kilińskiego 42

tel. (59) 8417 413 fax (59) 8417 415

 

ZASÓB ARCHIWALNY

Archiwum Szkoły Policji w Słupsku gromadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą działalności edukacyjnej i organizacyjnej Szkoły od 1945 roku, która stanowi część zbioru archiwaliów resortu spraw wewnętrznych i administracji.

UDOSTĘPNIANIE AKT MOŻE NASTĄPIĆ DO CELÓW:

 • służbowych

 • naukowo-badawczych

 • publicystycznych i innych

UDOSTĘPNIANIE AKT NASTĘPUJE POPRZEZ:

 1. umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach Archiwum Szkoły Policji w Słupsku,
 2. przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,
 4. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH KIEROWANY DO KOMENDANTA SZKOŁY POLICJI W SŁUPSKU POWINIEN ZAWIERAĆ:

 

 1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji
  i numer telefonu bądź adres e-mail – jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

 1. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały – jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

 1. wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu i okresu ich wytworzenia,

 1. cel dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej),

 1. zaświadczenie z uczelni w przypadku udostępnienia akt dla celów naukowo-badawczych,

 1. udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

Archiwum udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje
o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących informacje niejawne i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Udostępnianie danych osobowych następuje zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Archiwum udziela informacji na podstawie posiadanych materiałów archiwalnych, wydaje zaświadczenia oraz uwierzytelnione kserokopie dokumentów zgodnie z k.p.a

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 30.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Wolak
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Słupsku Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Węgrzyński
do góry